Sekretessförbindelse

Leasify med organisationsnummer 556957-5375

har ett uppdrag för kunden, som bland annat innebär tillgång till sekretessbelagda uppgifter om finansiell information och kännedom om företagshemlig information avseende leasing- och hyresavtal. Leasify får inte utan kundens godkännande till tredje man utlämna handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka rör leasing/hyresavtal eller annan företagshemlig information och inte heller sådant som rör interna förhållanden eller uppgifter om kundens leverantörer.

Leasify skall genom tystnadsförbindelse för sin personal tillse att sekretess iakttas. Leasify garanterar att endast de personer hos Leasify som behöver det för uppdragets genomförande, får ta del av kundens information.

Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom detta arbete eller som är allmänt känt. Sekretesskyldigheten gäller även om parternas mellanhavanden i övrigt upphört att gälla.

Uppgifterna om kundens leasing/hyresavtal får endast finnas tillgängligt i de system som Leasify tillhandahåller åt kunden.

När uppdraget slutförts skall Leasify förstöra allt övrigt arbetsmaterial och informationsmaterial som erhållits av kunden i anledning av uppdraget, samt om Leasify i sin besittning har information nedlagd på datamedia, skall även sådan förstöras.

Leasify är personuppgiftsansvarig enligt PuL för den hantering av personuppgifter (uppgifter om kontaktperson) som kunden lämnar i samband med registrering på Marknadsplatsen. Personuppgifterna behandlas i syfte att administrera relationen mellan Leasify och kunden.

Leasify kan även komma att använda personuppgifterna för direktmarknadsföringsändamål via brev, SMS, e-post eller telefon. Kunden har rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i PuL skall rättas, blockeras eller raderas, detta görs skriftligen på info@leasify.se.

Leasify ansvarar för skada som på grund av åsidosättande av denna tystnadsförbindelse åsamkar kunden.

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av denna sekretessförbindelse och därmed sammanhängande rättsförhållande skall avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.

Leasify AB